Salgs- og leveringsbetingelser

1. Innledning

Disse salgsbetingeiser gjelder såfremt partene ikke har inngått

annen skriftlig avtale.

 

2. Tilbud

Alle tilbud er uforbindtlige. Avtale er først inngått når selgerfirmaets

ordrebekreftelse foreligger.

For legervare tas forbehold om mellomsalg.

 

3. Tekniske opplysninger

Illustrasjoner, tegninger og oppgaver over priser og teknisk

date, f.eks. vekt, mål, volum, yteevne, kraftbehov etc. i

kataloger, brosjyrer og annet reklamemateriell tjener bare som

veiledning og må ikke oppfattes som endelige og bindende.

Tilsvarende opplysninger som er tatt med i ordrebekreftelsen

eller annet avtaledokument, eller ved henvisning gjort til en del

av avtalen, er bindende for selgeren hvis han Ikke uttrykkelig

har sagt at de bare er veiledende.

Tekniske data som er bindende avtalt må forstås med et

normalt spillerom bl.a. fordi forholdene hos kjøpere kan avvike

fra de forhold som er forutsatt ved beregningen.

Tekniske data som er uttrykkelig garantert i avtalen, må forstås

med de toleranser som er vanlig ifølge standarder eller kotyme

for vedkommende varesort.

Betegnelsen cirka betyr et spillerom på 10 % opp eller ned.

Kjøperen har risikoen for at de tekniske date, og salgsgjenstanden

I enhver henseende, passer for hans behov.

For  teknisk rådgivning i forbindelse med kjøp av maskiner og

teknisk utstyr har selgeren kun det ansvar for uaktsomhet som

tekniske rådgivere (konsulenter) har.

 

4. Tegninger

Tegninger som en part overlater den annen må  ikke benyttes i

strid med eierens interesser og må ikke uten eierens skriftlige

samtykke kopieres eller gjøres tilgjengelig for tredjemann.

Alle tegninger skal returneres til eieren.

 

5. Leveringstidens utgangspunkt

Hvis ikke annet er skriftlig avtalt, gjelder det seneste av

følgende tidspunkter som utgangspunkt for beregning av

leveringstiden.

a) Den dag avtalen er inngått.

b) Den dag selgeren har fått alle de tekniske data som

kjøperen skal gi.

c) Den dag selgeren mottar den betaling som i henhold til

avtalen skal erlegges forskuddsvis.

d) Den dag innenlandsk eller utenlandsk offentlig tillatelse

foreligger, såfremt tillatelse fra offentlig myndighet er

nødvendig for produksjon eller levering.

Såfremt leveringstiden ikke er angitt som et tidsrom, men ved

en dato, forskyves denne dato tilsvarende hvis utgangspunktet

for beregningen forskyves.

Den oppgitte leveringstid er enten garantert eller veiledende.

Leveringstiden er bare garantert hvis dette er uttrykkelig sagt i

avtalens skrevne tekst, ellers er den alltid veiledende.

Blir selgeren klar over at levering ikke vil finne sted innenfor

rammen av den veiledende leveringstid - eller  til garantert tid -

bør han gi kjøperen beskjed herom, angi årsaken til forsinkelsen,

og om mulig oppgi ny leveringstermin.

 

6. Hevning av kjøpet ved forsinket levering.

Inntreffer force majeure, jfr. punkt 8, forlenges leveringstiden

med den tid force.majeure-situasjonen varer. Hvis den avtalte

Ieveringstid -veiledende eller garantert -overskrides med 6

måneder, har kjøperen rett til å heve kjøpet.

Ved levering fra verk - eller såfremt salgsgjenstanden helt eller

delvis skal leveres av underleverandør - får kjøperen dog bare

rett til å heve kjøpet såfremt selgeren kan gjøre hevningsrett

 

 

gjeldende overfor sin leverandør.

Det er en forutsetning at det leverende verks eller underteverandørens

salgsbetingeIser er meddelt kjøperen, jfr. punkt 19.

Disse bestemmelser trer istedet for kjøpslovens § 22-27 og 29.

 

7. Erstatning og forsinket levering

For oversittelse av veiledende leveringstid betales ingen form

for erstatning.

For oversittelse av garantert leveringstid betales - hvis ikke

annet er avtalt -normalerstatning (konvensjonalbot) dersom tap

kan dokumenteres. Konvensjonalboten beregnes med 0,5% pr.

uke av den del av avtalt kjøpesum som knytter seg til den del av

gjenstanden som p.g.a. forsinkelse ikke kan tas i bruk som

forutsatt. Maksimal konvensjonalbot er 7,5% av den avtalte

kjøpesummen.

Kjøperen kan ikke kreve noen annen form for erstatning, og

normalerstatningen bortfaller hvis det med rimelighet må kunne

antas at kjøperen ikke har lidt noe tap, f.eks. fordi han ikke har

vært klar til å motta leveransen.

Hvis salgsgjenstanden skal leveres fra verk eller helt eller delvis

fra underleverandør, har kjøperen bare krav på erstatning

såfremt selgeren kan gjøre tilsvarende erstatningskrav

gjeldende mot sin leverandør.

Det er en forutsetning at det leverende verks - eller underleverandørens

- salgsbetingelser er meddelt kjøperen - jfr.punkt 19.

Salgsgjenstanden anses som levert når den er kommet i kjøperens

besittelse på den måte som er avtatt, jfr.punkt 6, selv om

selgeren senere må foreta rettelsesarbeider, jfr. punkt 16, eller

foreta etterlevering av deler som er av uvesentlig økonomisk

betydning i forhold til leveransen i sin helhet.

 

8. Force majeure

Som force majeure regnes enhver hindring som faller inn under

kjøpslovens § 23, både når slike hindringer er generelle og når

de rammer selgeren selv eller det verk som er valgt til å

forarbeide salgsgjenstanden eller dets underleverandører. Som

force majeure regnes dessuten trafikkvanskeligheter som

rammer den ved avtalens inngåelse av selgeren forutsatte

transportmåte eller -vei, samt kassasjon av større arbeidsstykker,

Innskrenkning i tilføreIsen av drivkraft, arbeidskonflikt,

militær mobilisering, rekvirering, beslag eller valuta-, eksport- og

importrestriksjoner.

 

9. levering og risikoovergang

Vanlige salgsklausuler skal fortolkes I overensstemmelse med

de internasjonale Regler for Tolkning av Handselsuttrykk

(Incoterms), dog går de regler som er fastsatt i disse salgsbetingeIser

foran i kollisjonstilfelle.

Inneholder den skriftlige avtale intet om leveringsmåte og

risiko-overgang, gjelder klausulen «fra lager» (ex warehouse)

ved levering fra selgerens leger, og «fra fabrikk» (ex works)

ved verkslevering.

 

10. Salgspant

Selgeren forbeholder seg salgspant i salgsgjenstanden for

kjøpesummen inklusive eventuelle omkostninger, avbetalingstillegg og

utlegg for kjøperen I forbindelse med salget.

Selgeren har rett til å ta salgsgjenstanden tilbake hvis kjøperen

misligholder sin betalingsplikt.

Salgspant opprettholdes uforandret om betalingsvilkårene

endres, f.eks. ved at et vanlig kontant/kredittkjøp endres til et

kjøp på avbetaling.

Kjøperen er uberettiget til å råde over salgsgjenstanden -

rettslig eller faktisk - på en måte som forringer

salgsgjenstandens verdi eller selgerens dekningsadgang.

Hvis selgeren ved kontraktsinngåelsen har benyttet 

betegnelsen eiendomsforbehold eller salg på leiekontrakt -

har dette samme virkning som om salgspant hadde vært avtalt

(jfr. pantelovens § 3-22). Aksept, sjekk eller andre betalingsanvisninger

anses ikke som betaling før de er innfridd i sin helhet.

 

11. Prisberegning

Prisene gjelder salgsgjenstanden levert i overensstemmelse

med punkt 9, sammenholdt med den inngåtte avtale.

Priser, som er stipulert i norske kroner, kan kreves regulert dersom

det fra kontraktens inngåelse frem til varelevering skjer endringer i

valutakurser som har betydning for beregningen av salgsgjenstandens pris.

 

12. Kjøperens plikt til å motta salgsgjenstanden

Hvis kjøperen unnlater å motta leveringsferdig salgsgjenstand

når leveringstiden er inne, er han allikevel forpliktet til å erlegge

enhver betaling som er gjort avhengig av levering, som om

salgsgjenstanden hadde vært levert.

Kjøperen er forpliktet til å motta salgsgjenstanden. Unnlater

kjøperen å ta imot salgsgjenstanden innen en rimelig frist etter

å ha vært oppfordret til det, kan selgeren heve kjøpet og kreve

erstatning.

For øvrig gjelder bestemmelsene i Lov om kjøp §§ 72,73 (1)

og 74-78.

 

13. Salgsbetingelser

Med mindre annet er avtatt, skal kjøperen ved forsinket betaling

betale morarenter i henhold til lov av 17. desember 1967 nr. 100

om renter ved forsinket betaling.

 

14. Verneregler

Leveranse av ny maskin skal være i overensstemmelse med de

krav arbeidsmiljøloven (lov av 4.2. 1977 nr. 4) med tilhørende

forskrifter stiller på det tidspunkt avtalen inngås. Utgifter til

påbudt verneutstyr som ikke er inkludert i det leverende verks

standard-opplegg bæres alltid av kjøperen. Det samme gjelder

hvis det etter avtaleinngåelsen, men før leveringen, kommer

nye krav til slikt utstyr. Selgeren er uten ansvar for oppfyllelsen

av særskilte pålegg som ikke fremgår av de generelle

verneregler.

 

15. Undersøkelsesplikt og reklamasjon

Reklamasjon på grunn av mangler ved salgsgjenstanden som

etter kjøpslovens § 32 skal skje innen rimelig tid, må være

kommet frem til selgeren senest 14 dager etter leveringen.

Kjøperen er forpliktet til å undersøke salgsgjenstanden straks

(jfr. kjøpslovens § 31).

Reklamasjon på grunn av mangler som først kan oppdages når

salgsgjenstanden er montert og prøvekjørt anses for å være

foretatt i rett tid når den foretas streks etter at mangelen er

konstatert

Reklamasjon kan ikke i noe tilfelle foretas etter utløpet av den i

pkt. 16 nevnte reklamasjonsfrist, idet kjøpslovens § 32 nr. 2 og 3

ikke gjelder for salg som omfattes av disse betingelser. Etter utløpet

av de der nevnte frister, kan kjøperen ikke påberope seg

en mangel uten at selgeren skriftlig har påtatt seg å innestå for

salgsgjenstanden i lengre tid eller har handlet svikaktig.

Enhver reklamasjon skal være skriftlig og i overensstemmelse

med kjøpslovens krav inneholde meddelelse om at kjøperen vil

påberope seg mangelen.

 

16. Forlenget reklamasjonsfrist og rett til avhjelp av mangler

Kjøper kan påklage kontraktsmessige mangler ved salgsgjenstanden

innen 12 måneder regnet fra leveringsdagen, eller

innen 6 måneder ved drift i mer enn ett skift. Disse frister

forlenges ikke om kjøperen unnlater å ta salgsgjenstanden i

bruk straks, uansett årsaken til dette. Selgeren har rett til å

avhjelpe en kontraktsmessig mangel innen rimelig tid etter at

han har fått kjøperens meddelelse om den.

Kjøperen har bevisbyrden for at det foreligger en kontraktsmessig

mangel.

Den forlengede reklamasjonsfrist gjelder bare feil som oppstår

under de ved avtalens inngåelse forutsatte arbeidsforhold og

ved riktig anvendelse. Den omfatter således f.eks. ikke mangler

som skyldes tilfeldige begivenheter, vanlig slitasje eller

mangelfullt vedlikehold, herunder uriktig smøring eller kjøperens

uriktige montering eller feilaktige bruk av salgsgjenstanden.

Retten til å påberope seg mangler bortfaller hvis salgsgjenstanden

etter at den er levert - blir forandret eller reparert av andre

enn selgeren uten dennes skriftlige samtykke.

En vanlig anmodning om service eller retting av mangler er ikke

reklamasjon i lovens forstand. En slik anmodning gjelder bare

som reklamasjon hvis den oppfyller krav- i punkt 15, siste avsnitt.

Under den forlengede reklamasjonsfrist vil nødvendig utskiftninger

av deler og eventuelle reparasjoner bli utført av selgeren

for hans regning, dog slik at reise, diett og oppholdsutgifter

betales av kjøperen.

Eventuell overtidsgodtgjørelse betales likeledes av kjøperen.

Kjøperen bærer dog helt ut følgene av spenningsvariasjoner

eller andre fell ved sin elektrisitetsforsyning.

Omkostningene ved feilsøking skal dekkes av kjøperen, med

mindre der foreligger særskilt serviceavtale.

Punkt 16 gjelder i stedet for kjøpslovens §§ 34-40.

 

17. Kjøperens hevningsrett ved mangelfull levering

Såfremt selgeren avhjelper en påberopt mangel eller feil innen

rimelig tid, har kjøperen ikke anledning til å have kjøpet.

Ved bedømmelse av hvorvidt den medgåtte tid er rimelig, skal

det tas hensyn til at selgeren skal ha anledning til å Innhente

vedkommende produsents uttalelse om hvorvidt der foreligger

en mangel eller feil, og at selgeren har rett til å overlate til

produsenten å utføre rettelsesarbeidet.

Såfremt en vesentlig mangel eller feil ikke blir avhjulpet innen

rimelig tid etter at kjøperen har påberopt seg mangelen eller

feilen, har kjøperen rett til å heve kjøpet såfremt mangelen er

vesentlig.

Krav om å heve kjøpet må framsettes straks det er konstatert at

mangelen ikke vil eller kan bli avhjulpet.

Retten til å heve kjøpet er bare i behold såfremt kjøperen har

påberopt seg mangelen på den for reklamasjoner festsatte

måte innen den forlengede reklamasjonsfrists utløp, og straks

mangelen ble konstatert, eventuelt innenfor den i punkt 15

fastsatte reklamasjonsfrist i de tilfeller hvor denne bestemmelse

kommer i anvendelse. Hvis salgsgjenstandene helt eller delvis

er levert av underleverandør, får kjøperen dog bare rett til å heve

kjøpet i den utstrekning selgeren kan gjøre hevningsrett

gjeldende overfor sin leverandør.

Selgeren er ikke under noen omstendighet forpliktet til å tilbakebetale

kjøperens forskudd som er betalt til underleverandør og som selgeren

ikke får tilbakebetalt.

Er salgsgjenstanden tilvirket av selgeren etter kjøperens oppgaver

eller ønsker, og salgsgjenstanden uansett mangelen har

verdi for kjøperen, har selgeren rett til å kreve at kjøpet opprettholdes

for denne dels vedkommende mot et forholdsmessig avslag i kjøpesummen.

Punkt 17 gjelder I stedet for kjøpslovens § 39.

 

18. Begrensning av erstatningsansvaret

Selgeren blir ikke forpliktet til å betale noen form for erstatning

eller prisavslag hvis en kontraktsmessig mangel blir avhjulpet

(jfr. punkt 15-17) eller hvis kjøperen har tapt sin rett til å heve

kjøpet Hvis kjøperen med rette hever kjøpet, kan han kreve

betalt kjøpesummen tilbake uten tillegg av renter, mot å stille

salgsgjenstanden til selgerens disposisjon i sitt lokale. Hvis

salgsgjenstanden har vært i bruk, skal selgeren godskrives

vanlig leie.

Demontering av salgsgjenstanden skjer i tilfelle på selgerens

bekostning, men selgeren er ikke forpliktet til å godtgjøre

bygningsarbeider eller andre utgifter som kjøperen har hatt i

forbindelse med montering av salgsgjenstanden - eller fjernelse

av den.

Selgeren er ikke i noe tilfelle pliktig til å svare erstatning for

direkte eller indirekte produksjonstap, eller for skader som

salgsgjenstanden eller bruken av den har voldt på personer,

eller andre formuesgoder, derunder f.eks. råvarer eller halvfabrikata

som bearbeides av salgsgjenstanden. Selgeren påtar

seg heller ikke ansvar for vanhjemmel, f.eks. i form av

patentrettigheter som forhindrer eller begrenser kjøperens

utnyttelse av salgsgjenstanden.

Disse ansvarsfraskrivelser gjelder ikke såfremt selgeren har

gjort seg skyldig i grov uaktsomhet.

Det henvises til bestemmelsene i NLS-10.

Selgeren påtar seg ikke noe ansvar for underleverandørers

uaktsomhet.

Kjøperen må føre bevis for de tap han har lidt, og for at selgeren

er ansvarlig.

Ethvert erstatningskrav som måtte oppstå i forbindelse med

nærværende kontrakt er under enhver omstendighet begrenset

til 5% av salgsgjenstandens pris opp til kr. 100 000,- og 2,5%av

overskytende beløp, såfremt det ikke foreligger annen skriftlig

avtale. Bestemmelsene i punkt 18 trer i stedet for kjøpslovens

§§ 40 og 67-69.

 

19. Verkslevering

Når det i kontrakten er forutsatt levering fra ett bestemt verk,

skjer salget på det leverende verks betingelser i tillegg til

Maskingrossisternes Forenings betingelser. I tilfelle uoverensstemmelse,

går verkets betingelser foran. Bestemmelsen om eiendomsforbehold

for selgeren gjelder alltid som en selvstendig bestemmelse uavhengig

av verkets bestemmelser herom.

 

20. Brukte maskiner

Brukte ting (maskiner m.v.) selges i den stand da befinner seg,

jfr. kjøps lovens § 19.

 

21. Montering

Hvis selgeren skal utføre montering, må dette avtales særskilt.

 

 

Karl S. Hanssen AS // Åsbieveien 5, Stoa 4858 Arendal // Tlf: 370 73 400 // Fax: 370 73 401 // Kontakt oss
Åpningstider: Man-Fre; 08-17, Torsdag; 08-18, Lørdag; 10-14
© Karl S. Hanssen AS // Salgs- og leveringsbetingelser